To jest tylko podstrona, zapraszamy na: www.elmecol.pollub.pl
 

Studenckie Koła Naukowe

Historia działalności na naszej uczelni Studenckich Kół Naukowych Elektryków sięga połowy lat sześćdziesiątych. Wśród głównych założycieli  i entuzjastów tego ruchu był ówczesny doc. Tadeusz Janowski. Zakres zainteresowań członków sekcji Podstaw Elektrotechniki skupiał się wówczas nad mnożnikami częstotliwości, problemami osuszania elektroosmotycznego i zagadnieniami wytwarzania energii. Stosowano  wówczas typowe dla naukowej działalności studenckiej formy pracy, prezentację referatów, dyskusje naukowe, wycieczki i obozy naukowe. Kilku studentów Koła związało się „mocniej” z Zakładem i późniejszą Katedrą Podstaw Elektrotechniki (Andrzej Nafalski, Zbigniew Złonkiewicz, Krzysztof Nalewaj). Opiekunami studentów na przełomie dwudziestu lat byli m.in. Tadeusz Janowski, Kazimierz Bodziak, Jan Szponder, Andrzej Nafalski, Zbigniew Złonkiewicz.

w połowie lat dziewięćdziesiątych studenci Wydziału Elektrycznego wraz z  pracownikami Katedry Podstaw Elektrotechniki rozpoczęli starania o założenie samodzielnego koła naukowego działającego przy Katedrze. z  inicjatywy studentów: Dariusza Kacprzaka, Roberta Kuchcewicza, Jacka Wójcika, Kingi Talarowskiej i Mirosława Bożka w listopadzie 1994 roku odbyło się zebranie założycielskie Koła Naukowego Elektroekologów - ELMECOL. w maju 1995 roku rozpoczęto starania o rejestrację koła naukowego działającego przy Katedrze. Wniosek poparty pozytywną opinią kierownika katedry prof. Tadeusza Janowskiego oraz ówczesnego  prodziekana ds. nauczania dr A. Wac-Włodarczyka został pozytywnie rozpatrzony i decyzją Prorektora ds. Kształcenia prof. E. Śpiewli 16 grudnia 1996 roku zarejestrowano studenckie Koło Naukowe Elektroekologów  ELMECOL. Pierwszym opiekunem koła został mgr Leszek Jaroszyński, natomiast prezesem Koła Dariusz Kacprzak.

Działalność Koła od samego początku istnienia została mocno zintegrowana z działalnością naukowo-dydaktyczną realizowaną w ramach międzynarodowych programów Tempus JEP 0112 i Tempus JEP 11088. Dla wprowadzonych wówczas specjalizacji „Elektromagnetyczne urządzenia i technologie” oraz „Informatyka w elektrotechnice” zajęcia Koła Naukowego  stały się integralnym etapem samokształcenia studentów w kierunku nowoczesnego wykorzystania różnych urządzeń i technologii  elektromagnetycznych w ochronie środowiska.

Program działania Koła obejmował w swym zakresie naukę nowoczesnych systemów pomiarowych różnych rodzajów zakłóceń elektromagnetycznych, a także zajęcia związane z pracą i zasadą działania plazmotronu oraz  technologią wytwarzania ozonu. Szczególnym rodzajem poruszanej tematyki  na zajęciach Koła były zastosowania komputerów do analizy pola elekromagnetycznego i procesów w nim zachodzących, oraz wykorzystanie nowoczesnych programów komputerowych do prowadzenia produkcji w  zakładach przemysłowych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych liczba aktywnych studentów-kółkowiczów drastycznie spadła, co skutkowało  wstrzymaniem działalności koła.

Reaktywacja działalności studenckiego koła ELEMCOL nastąpiła po  przekształceniu Katedry Podstaw Elektrotechniki w Instytut Podstaw  Elektrotechniki i Elektrotechnologii. Jesienią 2000 roku decyzją Dyrektora Instytutu opiekunami Koła Naukowego ELMECOL zostali mgr Paweł Mazurek oraz mgr Michał Łanczont. w grudniu odbyło się zebranie reorganizacyjne, podczas którego w wyniku głosowania powołano nowy Zarząd i zaktualizowano Statut Koła. Prezesem Koła został wybrany Sławomir Łukasiewicz. Koło zrzeszało ośmiu studentów pogłębiajacych swoją wiedzę w zakresie ochrony środowiska. w kolejnych kadencjach prezesami koła byli Piotr Kozłowski (2001r.) i Paweł Marciniak (2002r).

Program działania Koła w tamtym okresie obejmował zajęcia dotyczące nauki nowoczesnych systemów pomiarowych różnych rodzajów zakłóceń elektromagnetycznych i elektroakustycznych. Szczególnie interesujące były pierwsze badania w powstałej w budynku Stolbudu dźwiękoszczelnej komorze rewerberacyjnej. To w niej jak i w innych pomieszczeniach laboratoryjnych Wydziału Elektrycznego przeprowadzano pomiary emisji  elektromagnetycznej. Studenci Koła objeli także swą opieką podręczną biblioteczkę przy Instytucie IPEE dotyczącą zagadnień kompatybilności  elektromagnetycznej urządzeń. w 2001 roku stworzyli pierwszą stronę internetową o kole ELMECOL na serwerze instytutowym (volt.pol.lublin.pl\elmecol). Dodatkowo, informacje o działalności koła prezentowali w gablocie ściennej przy sali E406 w korytarzu Instytutu (kontynuowane jest to  właściwie do dziś). w roku 2002 Koło ELMECOL wzięło udział w Forum Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej.

w roku 2003 następują kolejne etapy reorganizacji Koła. w związku z  dużym zainteresowaniem działalnością Koła i bardzo szerokim tematycznie zakresem prowadzonych zajęć i badań Koło Naukowe wyraźnie dzieli się na trzy sekcje. Sekcją zajmującą się technologiami dotyczącymi technik nadprzewodnikowych opiekuje się mgr Michał Łanczont, sekcją technik plazmowych opiekuje się mgr Grzegorz Komarzyniec. Sekcją zajmującą się badaniami w zakresie ekspozycji pól elektromagnetycznych na organizmy żywe, kompatybilnością elektromagnetyczną urządzeń elektrycznych oraz  elektroakustyką opiekuje się mgr Paweł Mazurek.

Pierwsze logo Koła ELEMCOL Zdjęcie członków koła naukowego ELMECOL (2003)

w październiku 2003 na prezesa Koła ELMECOL zostaje wybrany Marcin Daniluk i funkcję tą sprawuje do końca 2006 roku. w trakcie tej kadencji  w zakresie działalności Koła należy szczególnie wymienić aktywny udział jej członków w „i Sympozjum zastosowań nowoczesnych technik w inżynierii  ochrony środowiska” w Lublinie. Studenci wygłosili dwa referaty: „Ekrany w ochronie środowiska elektromagnetycznego” oraz „Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego w pracowni komputerowej Politechniki Lubelskiej”. (zdjęcie ↓)

Ponadto nawiązano współpracę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki  Zdrowotnej w Krasnymstawie, w którym w celach dydaktyczno-naukowych wykonano pomiary emisyjności urządzeń medycznych. (zdjęcie ↑)

w listopadzie 2004 roku członkowie koła wzięli czynny udział w kolejnej konferencji, „Ii Sympozjum zastosowań nowoczesnych technik w inżynierii  ochrony środowiska” w Lublinie. Wygłoszono referaty: „Analiza poziomów  pól elektromagnetycznych w budynkach użyteczności publicznej” oraz  „Analiza poziomów natężenia dźwięków na obszarze politechniki  lubelskiej”. Na przełomie 2005/2006 studenci koła ELMECOL angażują się w  prace modernizacyjne Laboratorium EMC umiejscowionego w budynku ASPPECT. Szczególnie ważne jest uczestnictwo w przebudowie dźwiękoszczelnej komory ekranowanej (zdjęcia ↓).

w roku 2005 powstaje inicjatywa oddzielenia się sekcji nadprzewodnictwa i plazmy od Koła ELMECOL. Po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku o utworzenie Koła Naukowego Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych „SONDA” na Radzie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w dniu 23.03.2005, Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Adam Wasilewski rejestruje koło z dniem 12.09.2005. Opiekunami Koła zostają mgr Michał Łanczont, a w sekcji plazmy mgr Grzegorz Komarzyniec. Prezesem koła zostaje Agnieszka Łękawa. Działalność koła dotyczy badań i symulacji  komputerowych dotyczących stosowania technologii nadprzewodnikowych i  plazmowych.

Równolegle z aktywną działalnością Koła Sonda odbywają się zajęcia koła ELECOL. Od marca 2006 roku spotkania Koła Naukowego ELMECOL odbywają się już w pomieszczeniu laboratorium zakłóceń elektromagnetycznych i  akustycznych w budynku ASPPECT. Na początku roku 2007 zaktualizowany zostaje regulamin Koła, a prezesem zostaje Bartłomiej Solecki. Działalność koła nie ulega zmianom. Realizowane są badania emisji  elektromagnetycznej w pomieszczeniach i przestrzeni otwartej oraz  pomiary natężenia dźwięku (hałasu). w okresie wiosennym działalność Koła zostaje ukierunkowana na dalszą pomoc w modernizacji Laboratorium EMC w  budynku ASPPECT.

w czerwcu 2007 roku, Koło ELEMCOL współorganizuje prezentację z zakresu technik pomiarowych wysokiej częstotliwości oraz pomiarów  kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzonej przez  przedstawiciela Rohde & Schwarz Österreich Ges. M.B.H. We wrześniu studenci pomagają w przygotowaniu stanowisk do prezentacji laboratorium EMC podczas Festiwalu Nauki. Jesienią studenci biorą udział w szkoleniu EMC (przeprowadzonym przez ASTAT) i w konferencji naukowej: Workshop PTZE, „Elektromagnetyzm w medycynie – teoria i praktyka” (wygłoszenie prezentacji - „Analiza rozkładu pól elektromagnetycznych na terenie Politechniki Lubelskiej”).

Zajęcia w laboratorium EMC w budynku ASPPECTu Udział w konferencji w Nałęczowie (listopad 2007)

Pod koniec roku 2007 studenci Koła ELMECOL rozpoczynają prace modernizacyjne nad komorą akustyczną po uzyskaniu dotacji finansowej od Prorektora d/s studenckich.
Komora zostaje ukończona w 2008 roku i gotowa do użycia. Modernizacje trwają na bieżąco.

W roku 2009 prezesem koła zostaje Łukasz Ziętek przez dwie kadencje. W roku 2009/2010 członkowie koła organizują min. spotkanie dotyczące tematyki krótkofalarstwa i CB radia, czy Warsztaty Akustyczne dla studentów Politechniki Lubelskiej kierunku Architektura. Biorą także udział w zwiedzaniu i szkoleniu w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych w Gospodarstwie Pomocniczym działające przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Boruczy,a także pokazie procedur pomiarowych realizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w mobilnej stacji pomiarowej.

W kolejnych latach 2010/2011 członkowie koła ELMECOL biorą czynny udział w konferencjach: PTZE na zamku w Książu (Wałbrzych), II Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych Tygiel 2010, VII Forum Inżynierii Ekologicznej w Nałeczowie, I Sympozjum Naukowym Elektryków i Informatyków SNEiI 2011 na Politechnice Lubelskiej oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy energetyczne a ochrona środowiska" w Kielcach (Katarzyna Przytuła, Tobiasz Parys oraz Łukasz Ziętek). Koło organizowało również wycieczki min. do Lubelskiej Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie czy na Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów - AUTOMATICON 2011.

W roku 2011/2012 funkcję prezesa przejmuje Katarzyna Przytuła. Członkowie koła tradycyjnie uczestniczą w licznych konferencjach i wyjazdach. Mają na swoim koncie udział w konferencjach: XXI Sympozjum Środowiskowe PTZE - Lubliniec 2011, Tygiel 2011 - VIII Lubelski Festiwal Nauki "Nauka w służbie przyrody", II Sympozjum Elektryków i Informatyków zrealizowane na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, a także na wycieczkach: Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON 2012 - Warszawa, Dzień Doliny Lotniczej na Politechnice Lubelskiej. Organizują liczne pomiary emisji elektromagnetycznej na terenie Lublina i okolic.